متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت بازرگانی موسی خانی می‌باشد

شرایط استفاده

شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.